THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KHỎA, BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Mọi nội dung của dịch vụ nền tảng này thuộc bản quyền của CXView. Bảo lưu mọi quyền. CXView không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các trang thông tin điện tử do các bên không phải CXView điều hành. Ngoài ra, giao diện của dịch vụ nền tảng , bao gồm tất cả tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, các biểu tượng và chú thích về nút là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và/hoặc kiểu dáng thương mại của CXView và quý vị không được sao chép, bắt chước hay sử dụng, dù toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của CXView. Mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên hoặc biểu tượng của khác của công ty được đề cập trong Trang thông tin điện tử này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc thông tin nào khác theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hay bằng cách khác không cấu thành hay ngụ ý sự xác nhận, bảo hộ hay giới thiệu của CXView cho các nội dung đó. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Quý vị đồng ý rằng giữa quý vị và các công ty thuộc CXView và/hoặc công ty liên kết không tồn tại bất kỳ quan hệ liên doanh, đại lý, đối tác hoặc lao động nào xuất phát từ Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng dịch vụ nền tảng này. Việc thực hiện Thỏa thuận này của chúng tôi tuân thủ luật pháp và thủ tục pháp lý hiện hành và không có quy định nào trong Thỏa thuận này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc quy định về thực thi luật pháp hoặc các yêu cầu khác của chính quyền hay pháp luật liên quan đến việc quý vị sử dụng dịch vụ nền tảng này hoặc thông tin được cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ tiến hành mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị truy cập hoặc sử dụng dịch vụ nền tảng này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày phát sinh khiếu nại hoặc khiếu kiện đó hoặc khiếu nại hay khiếu kiện đó sẽ bị từ bỏ không hủy ngang. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận này được xác định là vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được trình bày ở trên, thì điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ bị coi là bị thay thế bằng điều khoản có hiệu lực, có thể thực thi có mục đích tương đồng nhất với điều khoản gốc và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực. Thỏa thuận này (và các điều khoản và điều kiện khác được quy định trong Thỏa thuận) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và CXView về dịch vụ nền tảng này và Thỏa thuận sẽ thay thế tất cả trao đổi và dự thảo trước đó hoặc hiện thời, cho dù bằng phương tiện điện tử, lời nói hay bằng văn bản giữa quý vị và CXView về dịch vụ nền tảng này. Bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được cung cấp ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này trong cùng phạm vi và tuân theo cùng điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ra và duy trì ban đầu ở dạng in. Các Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải bằng ngôn ngữ của dịch vụ nền tảng . Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể mà theo đó quý vị thể hiện sự đồng ý của mình sẽ không được CXView lưu trữ riêng rẽ. Dịch vụ nền tảng không thể luôn được cập nhật định kỳ hoặc thường xuyên và do đó không bắt buộc phải đăng ký là sản phẩm biên soạn theo các quy định của pháp luật liên quan. Tên giả định của công ty, sản phẩm, người, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trong dịch vụ nền tảng này không nhằm đại diện cho bất kỳ cá nhân, công ty, sản phẩm hoặc sự kiện thực nào. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này được bảo lưu. 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Nếu quý vị cần giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào hoặc về cách thức liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể gửi thư đến địa chỉ info@cxview.ai